Кои сме ние: Angel’s code
Нашият уебсайт е: www.angelscode.eu
Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност, преди да използвате нашите услуги.

Въведение
Тази декларация за поверителност обяснява как Pendant (наричан "Биорезонанска терапия", "ние" или "нас") използва и съхранява вашите лични данни за целите на продуктите и услугите, предлагани на уебсайта www.angelscode.eu. Тази политика за поверителност се отнася само за приложенията на нашия сайт и ако има връзки към други доставчици, тази политика за поверителност не се отнася за тях.

Защо събираме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни?
Pendant събира, съхранява и обработва лични данни въз основа на законовите си задължения, във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор, или в връзка с изричното съгласие за обработка на лични данни за една или повече конкретни цели.
Подробно описание на целите за събиране, съхраняване и обработване на вашите лични данни:

а) Създаване на профил в сайта и нашите мобилни приложения за извършване на поръчки.
б) Изпълнение на поръчки, направени от вас.
в) Счетоводни цели.
г) Комуникация с вас за помощ и подкрепа при използване на сайта и нашите мобилни приложения.
д) Подобряване на качеството на продуктите и услугите, които предлагаме, за да осигурим най-доброто изживяване за вас.
е) Изпращане на информационни съобщения директно относно нашите услуги (статус на поръчка и други).
ж) Изпращане на маркетингови съобщения, които смятаме, че може да намерите за интересни въз основа на вашето съгласие.
з) Статистически цели.
и) Изпълнение на задължения към държавни или общински органи.

Каква информация събираме от вас и кога?
Когато посещавате нашия уебсайт БЕЗ регистрация, ние събираме следната информация за вас:

a) Данни за устройството, което използвате за влизане, като мобилен или настолен компютър, операционна система, разделителна способност и други общи характеристики.
б) Данни за връзката, като придобиване, продължителност на сесията и всякакви други мрежови данни.

Когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите мобилни приложения, за да създадете профил (регистрация) и да направите поръчка, ние събираме следната информация за Вас:

a) Данни за устройството, което използвате за влизане, като мобилен или настолен компютър, операционна система, разделителна способност и други общи характеристики.
б) Данни за връзката, като придобиване, продължителност на сесията и всякакви други мрежови данни.
в) Име и/или фамилия (или прякор по ваш избор).
г) Адрес за доставка (с възможни пояснения от ваша страна).
д) Имейл и телефон за връзка с вас.
е Списък на вашите поръчки – продуктите и услугите, които сте поръчали и всякакви коментари.
ж) Данни на вашата фирма, ако желаете фактура - име, адрес, EIC, ДДС номер, магазин.
з) Списък с любимите ви продукти (списък с желания), ръчно добавен от вас.
и) ID на мобилно устройство, ако разрешите получаването на известия (отнася се само за мобилни приложения и устройства).

Важно:
Моля, не предоставяйте лични данни на други лица.

Получатели на лични данни
Биорезонанс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на законовите задължения или във връзка със защитата на свои законни интереси. Получателите на лични данни могат да включват:

а) Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Инспекцията по труда и други държавни институции, предвидени в закона.
б) Служба по трудова медицина, кредитни институции за погасяване на задължения.
в) Юридически специалисти (юристи).
г) Счетоводители.
В Pendant само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на услугата, избрана от субекта на данните, имат достъп до личните данни на това лице.

Срок на съхранение на вашите лични данни
Биорезонансa съхранява вашите лични данни, докато профилът ви съществува в сайта и нашите мобилни приложения. Биорезонанс автоматично изтрива профили, от които не са правени поръчки през последните 24 месеца. Възможно е да запазим някои лични данни, единствено съгласно приложимото законодателство, за съответния планиран срок, който може да бъде по-дълъг от съществуването на вашия акаунт.

Вашите права по отношение на събирането, съхранението и обработката на вашите лични данни
а) Достъп до вашите лични данни:
Можете да поискате информацията, която съхраняваме и обработваме за вас, по всяко време, като изпратите имейл със свободен текст на center@gmail.com. Услугата е безплатна, но в случай на повтарящи се и прекомерни заявки, може да наложим административна такса.
б) Корекция или допълнение:
Можете да коригирате или допълните лични данни, които считате за неточни, непълни или неактуални, чрез Вашия профил в Биорезонанс.

в) Преносимост:
Имате право да поискате вашите лични данни в удобен за машинно четене формат за целите на прехвърлянето.

г) Заличаване:
Имате право да поискате изтриване на вашите лични данни.
д) Оттегляне на съгласието за събиране и съхранение:
Имате право да оттеглите съгласието си за събиране и съхранение на Общите условия

Моля, прочетете внимателно тези Правила и условия, преди да използвате нашите услуги. Тези Правила и условия уреждат достъпа и използването на уебсайта www.angelscode.eu и свързаните с него услуги (наричани „Услугата“), предоставяни от Pendant (наричани „Bioresonans“, „ние“ или „нас“). С достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Правила и условия, нямате право на достъп до Услугата.

Избираемост
Трябва да сте навършили 18 години или да сте достигнали законната възраст за пълнолетие във вашата юрисдикция, за да използвате нашите услуги. Използвайки Услугата, вие декларирате и гарантирате, че отговаряте на изискванията за допустимост. Ако имате достъп до Услугата от името на компания или друг файл

Отговорности на потребителя
a) Вие носите отговорност за поддържането на поверителността и сигурността на идентификационните данни на вашия акаунт, включително вашето потребителско име и парола.
б) Вие се съгласявате да не използвате Услугата за незаконни, измамни или неоторизирани цели.
в) Вие се съгласявате да не участвате в никаква дейност, която може да попречи или да наруши Услугата или сървърите и мрежите, свързани с Услугата.
г) Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата без изричното писмено разрешение на Pendant.

Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, търговски марки и други права на собственост, във и за Услугата и нейното съдържание принадлежат на Pendant. Предоставя ви се ограничен, неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за достъп и използване на Услугата по предназначение. Нямате право да променяте, адаптирате, превеждате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Услугата, без предварителното писмено съгласие на Pendant.

д) Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, разпоредби и права на трети страни, когато използвате Услугата.

Отказ от гаранции
a) Услугата се предоставя на принципа „както е“ и „както е налична“ без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се.
б) Pendant не гарантира, че Услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки, или че всякакви дефекти или грешки ще бъдат коригирани.
в) Pendant не гарантира точността, пълнотата или надеждността на каквото и да е съдържание или информация, предоставени чрез Услугата.

Ограничаване на отговорността
До максималната степен, позволена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Pendant не носи отговорност за каквито и да било непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, включително, но не само загуба на печалби, данни или бизнес възможности.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите Pendant и неговите филиали, директори, служители, служители и агенти от всякакви искове, отговорности, щети, загуби или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или във връзка с използването на Услуга, нарушение от ваша страна на тези Правила и условия или нарушение от ваша страна на права на друга страна.

Промяна на условията
Pendant си запазва правото да променя или актуализира настоящите Правила и условия по всяко време без предизвестие. Ревизираните правила и условия ще влязат в сила след публикуването им на уебсайта. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Правила и условия за всякакви промени. Продължаването на използването на Услугата след каквито и да било модификации на Правилата и условията представлява вашето приемане на тези промени.
С достъпа и използването на Услугата вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези Правила и условия в тяхната цялост.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези Правила и условия, моля, свържете се с нас на [info@angelscode.eu].

Последна актуализация: 18.08.2023 г